OK23-aftalen i overblik

Her kan du læse mere om de væsentligste forbedringer i OK23-forliget.

OK23 piktogram løn

LØN

OK23-aftalen mellem CO-industri og Dansk Industri giver historisk høje stigninger.

Mindstebetalingssatsen bliver forøget med 4,50 kroner i timen i år og 4,50 kroner til næste år. Husk, at din løn forhandles lokalt.

Dertil kommer to procent ekstra på fritvalgskontoen samt en ændring af pensionsindbetalingen, der medfører ekstra løn. Dermed kommer der flere penge til udbetaling som løn til alle.

Er du lærling eller elev, kan du desuden se frem til en lønstigning på 4,5 procent i år og 3,5 procent til næste år.

Samtidig stiger alle tillæg med 3,5-4,5 procent i år og 3,0-3,5 procent til næste år, alt efter hvilket tillæg det gælder.

Husk, at de lønstigninger, som I forhandler jer til på jeres virksomhed, skal lægges oven i.

Det er samlet set et godt afsæt til at få indhentet det reallønstab, som er fulgt med den høje inflation.


 

OK23 piktogram fritvalgskonto

FRITVALGSKONTO

Bidraget bliver forhøjet med to procent. Det giver dig flere penge til frihed, pension eller nedsat arbejdstid som senior. Eller du kan vælge at få pengene udbetalt. Det er dit valg. Fremover skal du kunne se status på din fritvalgskonto på din lønseddel.


 

OK23 piktogram lønforhandling

LØNFORHANDLING

Tillidsrepræsentanter får flere og stærkere værktøjer til de lokale lønforhandlinger.

Med OK23-aftalen bliver det understreget, at din arbejdsgiver skal tage jeres lønforhandlinger seriøst, og at lønnen skal afspejle virksomhedens situation. Din tillidsrepræsentant kan få grundig indsigt i virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder blandt andet ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold. Den indsigt skal give et bedre grundlag for lønforhandlingerne og i sidste ende give lønstigninger, så lønnen generelt set følger med virksomhedens indtjening.


 

OK23 piktogram pensionsordning

PENSION

Din arbejdsgiver skal fremover betale 10 procent til din pensionsopsparing. Det er to procent mere end nu. Til gengæld bliver dit bidrag to procent mindre. De penge får du i stedet som løn. Med andre ord: Din pensionsopsparing fortsætter med 12 procent, der er samme niveau som nu, og du får samtidig udbetalt mere i løn.


 

OK23 piktogram barsel

BARSEL

Som kommende forældrepar kan I fremover tilsammen få fuld løn under orloven i 40 uger.

Der lægges nemlig fire uger til de nuværende 36 uger. To uger er øremærket til den anden forælder, og to uger er til fri fordeling.

Pensionsbidraget bliver forøget til den forælder, der tager de første 10 ugers orlov med den nyfødte. Formålet er at lukke det efterslæb, som især kvinder ellers oplever på deres opsparing til pension.


 

OK23 piktogram uddannelse

SELVVALGT UDDANNELSE

Fremover kan du tage selvvalgt uddannelse under Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) med 100 procent løndækning. Tidligere var dækningen på 85 procent. Du får fortsat betalt øvrige udgifter i forbindelse med kurserne og transport.


 

OK23 piktogram aftale

AFTALT UDDANNELSE

Listen over de uddannelser, du kan tage, er blevet udvidet med to akademiforløb, fire diplomuddannelser, otte AMU-pakker og uddannelsen som industrioperatør med speciale i produktivitet.

På aftalt uddannelse kan du hæve dit uddannelsesniveau – blive faglært eller tage diplom- og akademiuddannelser. Desuden tilbydes blandt andet grundlæggende kurser i it, dansk, matematik og sprog.

Aftalt uddannelse er med fuld løndækning.


 

OK23 piktogram uddannelsesrepræsentant

UDDANNELSESREPRÆSENTANT

På jeres virksomhed kan I ved lokal enighed udpege en uddannelsesrepræsentant.

Formålet er at styrke uddannelsesarbejdet, og uddannelsesrepræsentanten kan blandt andet hjælpe kollegerne og ledelsen med at få overblik over uddannelsesmuligheder og hjælpe med at tilrettelægge uddannelse.


 

OK23 piktogram løn

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE

Fratrædelsesgodtgørelsen skal udregnes efter dagpengesatsen uden beskæftigelsestillæg.

Medarbejdere, der har fast bopæl uden for Danmark, får mulighed for fratrædelsesgodtgørelse, selvom de ikke oppebærer dagpenge i Danmark.


 

OK23 piktogram aftale

FUNKTIONÆRER – OVERENSKOMSTFORHOLD

En del funktionærer oplever at få ændret deres ansættelsesforhold, så de ikke længere er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Sker det for dig, skal din tillidsrepræsentant orienteres. Formålet er blandt andet at forhindre, at dine løn- og arbejdsvilkår bliver forringet.


 

OK23 piktogram lønforhandling

FUNKTIONÆRER – FUNKTIONSLØN

Hvis du bliver ansat i et job, og der er aftalt funktionsløn, kan du bede om at få en samtale efter cirka tre måneders ansættelse.

Samtalen skal dreje sig om dit jobs indhold og arbejdets omfang. Formålet er at forhindre, at en ansættelse på funktionsløn medfører udvidelse af den normale arbejdstid uden overtidsbetaling.


 

OK23 piktogram sammenhold

ORGANISERING

Tillidsrepræsentanterne får bedre mulighed for at organisere kolleger.

I OK23-aftalen bliver det slået fast, at virksomheden ikke må lægge hindringer i vejen for organisering på arbejdspladsen. For eksempel skal tillidsrepræsentanten have mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden for at fortælle om sit samarbejde med virksomheden og om medlemskab af fagforeningen.


 

OK23 piktogram tillidsrepræsentant

VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT

Antallet af medarbejdere, der skal til for at kunne vælge en tillidsrep­ræsentant, bliver sat ned til fem.

Det gøres også tydeligt, at valget skal kunne foregå i arbejdstiden.


 

OK23 piktogram natarbejde

NATARBEJDE

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er kommet med en række anbefalinger om natarbejde, som implementeres.

Medarbejdere og ledelse har pligt til i fællesskab at drøfte, om virksomheden følger anbefalingerne. For de medarbejdere, hvor anbefalingerne ikke efterleves, bliver der særlige krav til helbredskontrol, APV rettet mod natarbejde og handlingsplan.

Desuden er det aftalt at følge NFA’s anbefalinger for gravide, så de højst har én nattevagt om ugen. Det forudsætter tilpasning i relevant lovgivning.

Derudover indebærer aftalen blandt andet:

  • Yderligere forskning med fokus på industrien, der tager udgangspunkt i NFA’s anbefalinger.
  • Anmodning til regeringen om at sikre nødvendig screening for kræftformer relateret til natarbejde.
  • Overvågning af natarbejdes omfang og dokumentation for tilbud om helbredskontrol.

Du kan læse hele aftaleteksten her: 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.